✳♈❋ خانــواده من ❋♈✳

اسامی ایرانی ادامه آ

    1 آبان سا فارسی   مانند آبان       2 آبان سار فارسی   مانند آبان       3 آبان فام فارسی   به رنگ آبان کسی که رنگ چهره اش زرد است       4 آبان مهر فارسی   آن که محبت او چون فرشته آبان است       5 آبان یاد فارسی   به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است       6 آباندان فارسی   نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم       7 آبانک فارسی &n...
26 مهر 1391

اسامی ایرانی حروف آ

1 آئیریا اوستایی-پهلوی    ایرج       2 آئیل گیلکی    نام پرنده ای است       3 آب حیات فارسی,عربی    آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد       4 آب ناهید فارسی    نام زنی در منظومه ویس و رامین       5 آبادیس فارسی   نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی       6 آباگران‎ فارسی   ‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎       7 ...
23 مهر 1391